تبلیغات
معراج - اندیشه مطهر (امامت و رهبری) 1
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

پیشگفتار

1--به گفته استاد شهید مطهری اگر تنها به ترسیم حوادث غرورآمیز قناعت شود و روی حوادث نامطلوب پوشیده شود دیگر نقد تاریخ نیست ...... است.ص12

الف-بزرگنمایی تاریخ        ب-تحریف تاریخ    ج-تحسین تاریخ    د-فرار از تاریخ

2- -به گفته حضرت علی( علیه السلام) در جواب شخص یهودی در مورد حوادث نامطلوب صدر اسلام بر سر خلافت در میان مسلمین:ص13

الف-مادرباره خود پیامبر( علیه السلام) اختلاف كردیم    ب-اختلاف ما درباره دستوری بود كه از پیامبر رسیده بود

ج-مابعد از پیامبر اختلافی نداشتیم    د-اختلافات بعداز پیامبر( علیه السلام) امری طبیعی بود

3- -«همانا شما قومی هستید كه نادانی می كنید.» خطاب كدام پیامبر ( علیه السلام)به  قوم خود است؟ص14

الف-حضرت موسی( علیه السلام)    ب-حضرت عیسی( علیه السلام)    ج-حضرت هود( علیه السلام)    د-حضرت ابراهیم ( علیه السلام)

4--آنچه بر سر مسلمین آمد كه شوكت آنها را گرفت و آنها را زیردست و توسری خور ملل غیرمسلمان قرار داد همین ...... است.ص15

الف-نافرمانی خدا    ب-عدم اشتیاق به جهاد    ج-سستی در نماز    د-اختلافات فرقه ای

5--پایبند كردن مردمی به یك اصل مذهبی و یا دلسرد كردن آنها از آن راههای دیگری دارد و طبیعی ترین آنها ...... است.ص16

الف-خواهش و درخواست    ب-مصلحت    ج-برهان و منطق    د-زور و اجبار

6-- در عصر ما چه كسی در راس طراحی فكر عالی اتحاد اسلامی در میان علمای شیعه قرار داشت؟ص16

الف-آیت الله مطهری    ب-آیتالله بروجردی    ج-آیت الله مشكینی     د-امام خمینی (ره)

7-- ....... ایجاب می كند كه افراد از نظر فكر و ایدئولو‍‍ژی و راه و روش و بالاخره همه خصوصیات فكری به استثنا مسائل شخصی یكرنگ و یك جهت باشند.ص17

الف-وحدت جبهه    ب-اتحاد اسلامی    ج-وحدت حزبی    د-هیچ كدام

8--در ...... اصرار در دفاع از مسلك خود و انتقاد از مسلك برادران و دعوت سایر برادران هم جبهه به مسلك خود به هیچ وجه منافات ندارد.ص17

الف-وحدت جبهه    ب-اتحاد اسلامی    ج-وحدت حزبی    د-هیچ كدام

9--مولف كتاب شریف «الغدیر»چه كسی است؟ص18

الف-آیت الله كاشف الغطاء    ب-آیت الله شرف الدین عاملی    ج-آیت الله بروجردی    د-آیت الله شیخ امینی

10-چرا علی ( علیه السلام)    هیچ پستی را از هیچ یك از خلفا نمی پذیرفتند؟ص19

الف-زیرا قبول یكی از این پستها صرف نظر از حق مسلم خودشان است.ب-زیرا این كار بیش از همكاری و همگامی و حفظ وحدت اسلامی است.ج-به خاطر حفظ وحدت اسلامی د-موارد الف و ب

بخش:معانی ومراتب امامت

11-ترجمه تحت اللفظی کلمه امام در عربی : ص24

الف : پیشوا       ب : سرپرست ج : مسؤل         د : موارد الف و ج

12-درآیه 98سوره هود«یقدم قومه یوم القیامه=كه روزقیامت هم پیشاپیش قومش حركت میكند»منظور چه كسی است؟ص24

الف-فرعون    ب-حضرت موسی      ج-هارون      د-سامری

13-در کتاب تجرید امامت چگونه تعریف شده است ؟ ص25

الف : ریاسه  ب : ریاسه  ٌ عامّه  ٌج : رأس امور دین                                               د : هیچکدام

14-خواجه نصیرالدین طوسی درکتاب تجرید امامت را چگونه تعریف می کند؟ص25

الف-ریاست عمومی   ب-پیشوایی گروهی از مردم   ج-پیشروی خواه درحق خواه درباطل   د-ریاست خواص

15-کدامیک از موارد زیر ازپستها و شئون پیامبر( علیه السلام)     است که در زمان حیات آن را اداره می کردند؟ص26

الف-پیغامبری    ب-قضاوت    ج-ریاست عامه    د-همه موارد

16-آیه«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم...»ناظر به کدام پست و شان پیامبر( علیه السلام)     می باشد؟ص26

الف-پیغامبری    ب-قضاوت    ج-ریاست عامه    د-همه موارد

17-خود اهل تسنن می گویند ..........درهفتاد مورد(یعنی در موارد زیاد)گفت:«لولا علی لهلک العمر»ص31

الف-حضرت علی( علیه السلام)    ب-عمر    ج-عثمان    د-ابوبکر

18-کدام درجه مرتبه امامت وجه مشترک میان تشیع و تصوف است؟ص33

الف-مرتبه اول:زعامت    ب-مرتبه دوم:عصمت    ج-مرتبه سوم:ولایت    د-هیچ وجه مشترکی ندارند

19-آیه 65سوره نسا«...قسم به خدای تو كه اینان به حقیقت اهل ایمان نمی شوند مگر انكه در خصومت ونزاعشان تنها تو را حاكم كنند و انگاه به هر حكمی كه كنی هیچگونه اعتراضی در دل نداشته و كاملا از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند.»ناظر بر كدام شان پیامبر است؟ص26

الف-قضاوت      ب-پیغامبری     ج-ریاست عامه        د-مواردب و ج

20-این جمله را چه كسی درباره عمر گفته است؟«این زنها هم از عمر فاضل تر و عالم ترند.»ص30

الف-پیامبر(ص)     ب-حضرت علی(ع)      ج-ابوبكر      د-عمر

21-كدامیك از موارد زیر از درجات و مراتب امامت به شمار میروند؟ص32

الف-ولایت      ب-زعامت      ج-عصمت      د-همه موارد

22-این جمله ای كه همیشه در زیارات می خوانیم و از اصول تشیع است«اشهد انك تشهد مقامی و تسمع كلامی و ترد سلامی...»ناظر بر كدام درجه امامت است؟ص34

الف-ولایت      ب-زعامت      ج-عصمت      د-همه موارد

23-ما اگر بخواهیم وارد بحث امامت بشویم باید در كدامیك از مراحل زیر بحث كنیم؟ص35

الف-امامت در قران     ب-امامت در سنت     ج-امامت به حسب حكم عقل   د-همه موارد

24-حدیث«من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میته جاهلیه» و سایر عبارات مانند آن كه زیاد هم هستند نشان دهنده اهتمام زیاد پیغمبر به كدام مسئله است؟ص36

الف-نبوت       ب-امامت     ج-مرگ      د-معاد

25-انفاق كردن در حال ركوع:ص38

الف-از واجبات است      ب-از مستحبات است    ج-از مكروهات است     د-جزء دستورات اسلام نیست

26-كدام یك از ایات مربوط به امامت نشان می دهد كه موضوع آن چنان مهم است كه اگر پیغمبر تبلیغ نكند اصلا رسالتش را ابلاغ نكرده است؟ص39

الف-انما ولیكم الله و رسوله والذین امنوا ...وهم راكعون     ب-یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك...

ج-الیوم اكملت لكم دینكم...                                            د-همه ایات مذكور

27-معتبر ترین کتاب حدیث شیعه کدام است؟ص36

الف-عیون اخبار الرضا    ب-بحارالانوار    ج-کافی    د-طب الصادق

28-کدامیک از آیات زیر مورد استدلال شیعه در باب امامت است؟ص38

الف-انماولیکم الله ورسوله و الذین امنوا....(مائده55)      ب-یا ایها الرسول بلغ ما انزل علیک.....(مائده67)

ج-الیوم اکملت لکم دینکم و...(مائده3)                          د-همه موارد

-29خداوند متعال در کدام آیه مبارکه با لحنی بسیار شدید پیامبر(صلی الله علیه و آله ) را در مسئله امامت مورد خطاب قرار داده است ؟ ص39

الف : سوره مبارکه مائده- آیه 67                                       ب : سوره مبارکه یس- آیه 67

ج : سوره مبارکه مائده- آیه 76                                            د : سوره مبارکه یس- آیه 76

بخش: امامت وبیان دین بعد از پیامبر صل الله علیه وآله

30کدام مورد وجه مشترک میان تشیع و تصوف است ؟

الف : امامت به معنی رهبری ب : ولایت به معنی امامتج : همبستگی دیانت و سیاست                      د:هیچکدام

31-حكومت یكی از شاخه های ..............است.ص44

الف-نبوت         ب-توحید         ج-امامت         -عدل

32کدام مورد صحیح نیست ؟ ص44

الف : حکومت یکی از شاخه های امامت است.            ب :  با وجود معصوم جای انتخاب برای دیگران هم  است.

ج : خلیفه اول اهل تسنن عثمان نام دارد.               د : موارد ب و ج

33مسئله عصمت ائمه در كدام حدیث خیلی شفاف بیان می شود؟ص47

الف-حدیث منزلت    ب-حدیث ثقلین    ج-حدیث غدیر      د-مواردالف و ب

34.در چند کتاب از کتب معتبرو مورد اعتماد اهل تسنن حدیث ثقلین از جانب پیامبر(صلی الله علیه و آله ) نقل شده است؟ص48

الف-بیش از صدکتاب     ب-بیش ازدویست کتاب    ج-بیش از سیصدکتاب    د-کمتر از صد کتاب

35.کدام خلیفه کتابت حدیث پیغمبر را منع کرد؟ص50

الف-عمر      ب-عثمان      ج-ابوبکر      د-همه خلفا. راهکار     

36.پیشنهادی اهل تسنن در برابر ادّعای خود که عملاً نارسایی هایی در احکام اسلام مشاهده کرده اند چیست؟ ص51

الف : مناظره                 ب : مباحثه                    ج : موارد الف و ب                    د : قیاس  

37.دنیای اسلام مخصوصا در زمان ..............توسعه پیدا کرد و کشورهای مختلف فتح شد و احتیاجات مرتب مسئله می آفرید.ص51

الف-عباسیان    ب-امویان    ج-عثمانیان        د-حیات حضرت محمد(ص)

38.کدام فرقه از فرق افرادزیر جلوی قیاس راکاملا باز گذاشت؟ص52

الف-احمد بن حنبل    ب-مالک بن انس    ج-ابوحنیفه     د-شافعی

39.اختلاف تشیع و تسنن در چیست؟ص56

الف-امامت در بیان احکام دین    ب-امامت به معنی زعامت مسلمین    ج-نبوت    د-مواردالف و ب