تبلیغات
معراج - اندیشه مطهر (امامت و رهبری) 2
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز
40راجع به اختلاف شیعه و سنّی درمسئله امامت حدیث ثقلین از کدام جهت مورد اهمیت است ؟ ص56

الف : اهل تسنن میان عترت پیغمبر(صلی الله علیه و آله) و غیر عترت پیغمبر(صلی الله علیه و آله) تفاوت  قائل هستند. ب:  اهل تسنن فرقی میان عترت پیغمبر(صلی الله علیه و آله) و غیر عترت پیغمبر(صلی الله علیه و آله) قائل نیستند.

ج : شیعه فرقی میان عترت پیغمبر(صلی الله علیه و آله) و غیر عترت پیغمبر(صلی الله علیه و آله) قائل نیستند.

د : حدیث ثقلین تنها معرف عترت پیامبر (صلی الله علیه و آله) است

41اصل کدام مسئله مورد قبول شیعه و سنی است ؟

الف : رهبر جامعه اسلامی با رأی و توافق مردم انتخاب می گردد.

ب : اجتماع نیازمند به یک زعیم و رهبر عالی و فرمانده است.ج : رهبر جامعه اسلامی از سوی پیامبر تعیین می گردد.

د : موارد الف و ب

42. کدام اثر شامل مدارک احادیث (ثقلین و غدیر) میباشد ؟ ص59

الف : عبقات الانوار- میر حامد حسین                                 ب : مسائل الشیعه- میر حامد حسین

ج : تذکرة الاولیا- علّامه حلّی                                             د : شیعه و سنی- علّامه جعفری

43. اهل تسنن گاهی از حضرت علی (علیه السلام) به عنوان یک............نقل می کنند،نه به عنوان یک ..............  .

الف : راوی- مرجع            ب : مرجع- راوی             ج : راوی- امام            د : خلیفه اول خلیفه چهارم

44. در حدیث غدیر کدام مسئله مورد توجه است ؟

الف : هر مسلمان با انتخاب مردم می تواند رهبر و زعیم  دین  باشد.

ب : هر مسلمان آگاه به امور دین می تواند به عنوان مرجع معرفی گردد.

ج : مرجع دین با مصلحت مردم معرفی می گردد.د: هر کس مرجع دین است زعیم دین هم باید باشد.

 بخش :بررسی کلامی مسئله امامت

45. کدام اثر بیانگر فقه شیعه و سنی میباشد ؟ ص62

الف : تذکرة الفقهاء - علّامه امینی                                        ب : تذکرة الاولیا- علّامه حلّی

ج : تذکرة الفقهاء- علّامه حلّی                                              د : تذکرة الفقهاء- علّامه طباطبایی

46.شاید در دنیای اسلام هیچ کتابی به اندازه................. مورد بحث قرار نگرفته است. ص63

الف : تجرید- نظام الملک           ب : تذکرة الفقهاء - علّامه امینی                                       

ج : تجرید- خواجه النصیر الدین طوسی                  د : تذکرة الفقهاء- علّامه جعفری

47- کدام مورد تعریف صحیح امامت است ؟

الف : امامت تعیینی است از ناحیه پیغمبر(صلی الله علیه و آله )

ب : امامت تعیینی است از ناحیه خدا

ج : امامت تعیینی است از ناحیه پیغمبر(صلی الله علیه و آله ) از ناحیه خدا  د : امامت تعیینی است از ناحیه مردم

48. به بیان علمای شیعه تعیین امام برای رهبری جامعه اسلامی : .................... ص67

الف : لطفٌ  الهی ( به معنی لطف الهی وضرورت است )     ب : وظیفه مردم جامعه اسلامی ج : وظیفه مسلمانان خبره در امور دین                   د : هیچکدام

49. در کلام شهید مطهری ، امام در واقع : ................................ ص66

الف : بنیانگذار امر دین است. ب : کارشناس امر دین است.ج : تعیین شده از جانب مردم است..              د : الف وج

50-. امامت امری است .............. نبوت( از نظر بیان دین)

الف : مکمل                  ب : موازی                     ج : در انتهای نبوت             د : متمّم

51. دو مسئله اساسی مطرح شده در مبحث امامت : ص67

الف : عصمت و مصونیت از گناه ب : عصمت و تصنیص ج : عصمت و طهارت    د : طهارت و تصنیص

52 : شیعه در باب امامت می گوید : امامت به ........... است اما اهل تسنن می گویند امامت به .......... است.

الف : نص- شورا               ب : شورا- نص         ج : شورا- شورا                     د: نص- نص

53-...........ازاکابر و از بزرگترین فقهای اسلام است .در منطق و کلام وفلسفه وریاضیات و...شاگرد خواجه نصیرالدین و درفقه شاگرد محقق حلی صاحب شرائع است.کتابهای زیادی دارد از جمله تذکره الفقها.ص62

الف ـمحمد قزوینی         ب علامه حلی                   ج-علامه طباطبایی       دـمیرزاحسن آشتیانی           

54ـچرا مسئله قیاس دربین اهل تسنن مطرح شد؟ص65

الفـ ازآنجا که گفتند در مسائلی که باید حکمی داشته باشیم ولی از پیامبر نرسیده چه کنیم؟

ب ـچون بعداز منع کتابت حدیث به احادیث اطمینان نداشتند

ج ـبرای اینکه به اهل بیت مراجعه نکنند قیاس می کردند د ـمواردالف وب

55ـفرق بیت اجتهاد و قیاس چیست؟ص66

الف ـفرقی با هم ندارند

ب ـدراجتهاد عقیده براین است که کلیات کافی و وافی است ومجتهد کلیات را بر جزئیات منطبق می کند امادرقیاس معتقدند که کلیات نقص دارد وباظن و گمان نتیجه تخمین زده میشود.

ج ـ ـدرقیاس عقیده براین است که کلیات کافی و وافی است وفرد کلیات را بر جزئیات منطبق می کند امادراجتهاد معتقدند که کلیات نقص دارد وباظن و گمان نتیجه تخمین زده میشود.دـ هیچکدام

56ـ از نظر شیعه امام بایدچگونه شناسانده بشود؟ص69

الف ـاز طرف خدا بی واسطه معرفی شود   ب ـازطرف پیامبر معرفی شود

ج ـبه طور شورایی معرفی شود             د ـ همه مردم انتخاب کنند

57ـمعصوم بودن ومنصوص بودن از جانب پیغمبر وخدااز مختصات کدامیک از افراد زیراست؟ص70

الف ـحضرت علی(علیه السلام)         ب ـ عمر       ج ـ عثمان             د ـ ابوبکر