تبلیغات

10. آیا مخالفت عمر و ھمراھان وى با دستور رسول اكرم صلى الله علیھ و الھ و سلم ، مخالفت با قرآن نیست كھ مى گویداز اوامر پیامبر اطاعت و از نواھى حضرت اجتناب نمایید»؟

-«ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نھاكم عنھ فانتھوا»حشر7