تبلیغات

12. آیا اختلاف صحابھ و تن ندادن بھ سخن رسول اكرم مخالفت با قرآن نیست كھ دستور مى دھد در موارد اختلاف بر ھمگان واجب ھست كھ تسلیم امر پیامبر باشند، و كسانى را كھ نظر حضرت را نمى پذیرند، مؤمن نمى داند؟

فلا وربّك لا یؤمنون حتّى یحكّموك فیما شجر بینھم ثمّ لا یجدوا فی أنفسھم حرجاً ممّا قضیت ویسلموا تسلیماً» نسا 65