تبلیغات

13. آیا ممانعت از نوشتن چیزی توسط پیامبر گرامى کھ تصمیم داشت چیزى بنویسد كھ مانع ضلالت و گمراھى امت باشد ، عامل ضلالت و گمراھى نشد؟ آیا سخن حضرت را تصدیق نمى كنید و یا ضلالتى صورت گرفتھ و منكر آن ھستید؟ و اگر قبول دارید، چھ ضلالتى دامنگیر جامعھ اسلامى، جز انحراف از امر خلافت منصوص مى دانید؟