تبلیغات

15. رسول اكرم با اینكھ مفتخر بھ «إنّك لعلى خلق عظیم » مى باشد، آنچنان از این برخورد مورد اذیت قرار گرفت و غضبناك شد کھ دستور داد ھمھ از خانھ او بیرون بروند. این كار صحابھ، با آیھ شریفھ:« إنّ الذین یؤذون اللّھ ورسولھ لعنھم اللّھ فی الدنیا والآخرة وأعدّ لھم عذاباً مھیناً » (الأحزاب57 ) چگونھ قابل جمع است؟