تبلیغات

16.از این دو جملھ چھ نتیجھ ای می گیرید : ١- پیا مبر اكرم فرمودند: فاطمھ پاره تن من است ،ھر كس او را بیازارد مرا آزرده است وھر كھ مرا بیازارد خدا را آزرده است. ٢- بخاری می گوید:

فاطمھ در حالت خشم وغضب ابی بكر را ترك گفتھ وبر او غضبناك ماند وبا او حرف نزد تا وفات نمود، آنگاه علی بر او نماز گزارد وشبانه دفنش نمود و ابوبكر را خبر نكرد كه بر جنازه شود ونماز گزارد» : و ابن قتیبھ دینوری می گوید :«فاطمھ در بستر بیماری بھ ابوبكر و عمر گفت: ھمانا من خدا و ملائکھ را شاھد می گیرم کھ شما مرا آزردید و من از شما راضی نیستم و فاطمھ بر ابوبکر غضب کرد » : و ادامھ می دھد «. ھنگام دیدار پیامبر از شما شکایت خواھم کرد.

 (وھجرتھ الی ان ماتت)