تبلیغات

۴. چه شد که پیامبر نعوذبالله - به فکرش نرسید و نتوانست برای خود جانشین مشخص کند اما ابوبکر به عقلش رسید و این کار را کرد ؟