تبلیغات

۵. اگر ابوبکر گفتھ است :«اگر خداوند روز قیامت از من از جانشین بپرسد؛خواھم گفت بھترین اھل آنھا را بر آنھا والی قرار دادم».می پرسیم پیامبر بر فرض مذکور - پاسخ خدا را در مورد عدم انتخاب جانشین چه جواب خواھد داد؟