تبلیغات

٧. اگر عمر خلیفه اسلام است چرا حکم تیمم را نمی داند و آیه تیمم را که در قرآن آمده بلد نیست؟

- مردی نزد عمر آمد و گفت:من جُنُب شده وآبی برای طھارت نیافتھ ام حكم نمازم چیست ؟عمر گفت:نماز نخوان.پس عمار كه این سخن راشنیده بود گفت :ای امیرالمومنین!آیا به یاد نداری من

وتودرسریه ای بودیم وجنب شده وآبی نیافته بودیم. پس تو نماز نخواندی ومن خود را در خاك غلطاندم و نماز خواندم.پس ھنگامی كه جریان را برای رسول خدا گفتم , فرمود كافی بود دو دستت را برخاك بزنی و با آن صورت ودستانت را مسح كنی..پس عمر (كه خشمگین شده بود) گفت :عمار!از خدا بترس ! عمار گفت : اگر بخواھی این جریان را دوباره برای كسی تعریف نمی كنم.

- آیا عمر این آیه را نشنیده بود كه : ان كنتم جنبا فاطھروا ... فلم تجدوا مافتیممواصعیدا طیبا فامسحوا بوجوھكم وایدیكم منه......كه تمام دستور را داده است.معنی" اتق الله یا عمر" این است كه از من بترس و عمار گفت بھ كسی نخواھم گفت یعنی نخواھم گفت تو حكم نمازت را نمی دانستھ ای...

- لازم بھ ذكر است خود ھمین جناب عمر ! هنگام رحلت رسول اكرم فریاد برآورده بود : حسبنا كتاب الله.كتاب خدا برای ما كافی است.( الجمع بین الصحیحین ,حدیث دوم)