تبلیغات
معراج - سوال8
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

٨. چرا ھنگامى كھ پیامبر صلى الله علیھ و الھ و سلم در بستر بیمارى فرمودند:«دوات وقلم بیاورید تا چیزى برایتان بنویسم كھ ھرگز گمراه نشوید». عمر گفت:«درد بر اوغلبه كرده وكتاب خدا ما را بس است»!

در حالیکھ خدا در قزآن می فرماید : پیامبر از روى ھواى نفس سخن نمى گوید و تمام سخنان نیست مگر وحی که به او وحی شده است.