تبلیغات
معراج - سوال9
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

٩. آیا این کھ عمر گفت: كتاب خداوند براى ما كافى است «حسبنا كتاب اللّھ » مخالفت عملى او با سنّت رسول اكرم نیست؟

- چون سخن رسول اكرم صلى الله علیھ و الھ و سلم كھ فرمود: چیزى بنویسم كھ شما را از گمراھىمربوط بھ مطالب عادى و شخصى نبود؛ بلكھ داراى اھمیت ویژه « لن تضلوا بعدى » مصون بدارد بود و از بھترین شاخصه ھا و مصادیق سنّت به شمار مى رفت.