تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 1
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

دلیل1 :

منا ظره هشام ابن حکم با عمروبن عبید از علماء بزرگ اهل سنت

هشام نقل می کند :. گفتم: شما چشم دارید؟ گفت: آرى، با آن چكار مى‏كنید؟ با آن رنگها و اشخاص را مى‏بینم، بینى دارید؟ آرى، با آن چه مى‏كنى، مى‏بویم. دهان دارید؟ آرى، با آن چه مى‏كنید؟ مزه را مى‏چشم. گوش دارید؟ آرى، با آن چه مى‏كنید؟ با آن صدا را مى‏شنوم. شما دل دارید؟ آرى، با آن چه مى‏كنید؟ با آن هر چه بر اعضاء و حواسم درآید تشخیص مى‏دهم.

     گفتم: مگر با وجود این اعضاء از دل بى‏نیاز نیستید؟ گفت: نه، گفتم: چگونه؛ با آنكه اعضاء شما صحیح و سالم باشد (دیگر چه حاجت به دل دارى)؟ گفت: پسر جانم هرگاه اعضاى بدن در چیزى كه ببوید یا ببیند یا بچشد یا بشنود تردید كند، آن را به دل ارجاع دهد تا تردیدش برود و یقین حاصل كند. من گفتم: پس خدا دل را براى رفع تردید اعضاء گذاشته است؟ گفت: آرى. گفتم: دل لازم است وگرنه اعضاء را یقینى نباشد. گفت: آرى. گفتم: اى أبامروان (كنیه عمروبن‌عبید) خداى تبارك و تعالى كه اعضایت را بدون امامى كه صحیح را تشخیص دهد و تردید را متیقّن كند وانگذاشته، این‌همه مخلوق را در سرگردانى و تردید و اختلاف واگذارد و براى ایشان امامى كه در تردید و سرگردانىِ خود به او رجوع كنند قرار نداده

 اصول كافی ج 1/ ص 170

(الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏2، ص 368 )