تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 11
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

برهان فطرت

برهان فطرت بر امامت امام علی علیه السلام را چگونه تقریر مى كنید؟
این برهان را با ذكر مقدماتى تقریر خواهیم نمود:
- روان شناسان تمایلات غریزى و فطرى انسان را به سه نوع تقسیم كرده اند:
الف : تمایلات شخصى از قبیل دوستى و ... .
ب : تمایلات اجتماعى از قبیل همنوع دوستى .
ج : تمایلاتى عالى از قبیل حقیقت جویى و حس دینى و پرستش و رسیدن به كمال مطلق و ... .
2- براى رسیدن به كمال مطلق و معبود حقیقى ، احتیاج به واسطه اى دارد كه خود سفر كرده تا بتواند انسان را دستگیرى كند. تمایل به این واسطه نیز در وجود انسان احساس مى شود.
3- اگر تمایل و كشش به چیزى در انسان وجود دارد باید آن چیز در خارج وجود داشته باشد وگرنه وجودش در انسان لغو است . و به عبارت دیگر كشش و عشق انسان به كامل مطلق و انسان كامل معصوم كه واسطه او در عالم خلقت است ، از امور ذات الاضافه است . و تحقق این امور بدون تحقق مضاف الیه امكان پذیر نیست . نتیجه اینكه وجود امام به عنوان واسطه وصول به كمال مطلق ضرورى است .
حال اگر كسى سؤال كند كه این كشش چگونه در انسان به وجود مى آید در جواب مى گوییم هر گاه با عقل و فكر به این نتیجه رسیدیم كه در عالم وجود باید واسطه فیض موجود باشد كه وجودش داراى آثار و بركات چندى است انسان فطرتا به او گرایش پیدا مى كند و به همین جهت است كه باید همیشه این انسان كامل وجود خارجى داشته باشد.