تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 12
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز
برهان واسطه در فیض
فلاسفه براى عالم چهار مرحله ذكر كرده اند: عالم ربوبى ، عالم عقل ، عالم مثال و عالم طبیعت . و نیز آنان به عقول ده گانه معتقدند كه خداوند علت فاعلى و قریب عقل اول و عقل دوم معلول عقل اول و همچنین ... و در نهایت عقل دهم ، علت فاعلى بر عالم مثال و عالم مثال نیز علت عالم طبیعت و ماده است ، زیرا عالم ، عالم اسباب و مسببات است و خداوند این نظام را بر اساس آن بنا نهاده است .
حال اگر كسى سؤال كند كه چرا خداوند مستقیما و بدون واسطه عالم طبیعت را ایجاد نكرده است ؟ در جواب مى گوییم به جهت آنكه بین عالم ربوبى و عالم ماده سنخیت وجود ندارد و لذا عوالم مختلف را به جهت برقرارى سنخیت بین عالم ربوبى و عالم ماده و طبیعت ، آفرید. از میان موجودات عالم ماده تنها انسان است كه با عالم مثال سنخیت دارد ، و براى ایجاد سنخیت كامل ، احتیاج به انسان كامل است ، زیرا او واسطه فیض بر مجموعه انسان هاى دیگر است و در این زمینه فرقى بین فیض تكوین و تشریع نیست .