تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 16
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

برهان تقابل قطبین
این برهان را با دو مقدمه بیان مى كنیم :
الف : خداوند متعال تجلیات جمالى و جلالى دارد و در الوهیت و تجلیات و صفات خود كامل است .
ب : به مقتضاى تقابل بین قطبین و محاذات بین قطب الوهیت و تجلى تام و بین قطب عبودیت و متجلى و مجلاى تام و لزوم سنخیت بین این دو ، لازم است كه در روى زمین انسان كامل در عبودیت و متجلیات الهى موجود باشد تا تجلى اتم بدون مجلاى اتم لازم نیاید. و این انسان كامل كسى غیر از حجت خدا و خلیفه و ولى او نیست.