تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 18
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

برهان مدینه فاضله

فارابى برهانى را اقامه كرده كه قابل انطباق بر امامت امام علی علیه السلام است . او مى گوید: (( هر عضوى از اعضاى مدینه فاضله را صلاحیت آن نیست كه ریاست مدینه فاضله را بر عهده گیرد. رئیس مدینه فاضله نمى تواند هر كسى باشد

، زیرا ریاست به دو چیز است : یكى آنكه شخص از حیث سرشت و طبیعت آماده آن مقام باشد. دیگر آنكه ملكه و هیئت ارادى چنان كارى را داشته باشد. چنین انسانى ، انسان كامل است كه بالفعل هم عقل است و هم معقول ... . این رئیس هم معلم است و هم مرشد و هم مدبر  .

این فیلسوف بزرگ امام را عقل بالفعل مى داند یعنى انسانى كه همه امكانات عقلى ، طبعى و كسبى در وجود او در مرتبه كمال و نهایى به فعلیت رسیده و دائم الاتصال به عقل فعال است

فارابى چنین شخصى را شایسته آن مى داند كه در راس جامعه قرار گیرد و معلم و مربى و امام و رئیس ‍ باشد. در نظر او این گونه رئیسى در جامعه به منزله قلب است در بدن انسان .