تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 19
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

روشن است كه تحقق یافتن هدف از آفرینش انسان، منوط به راهنمایى وى بوسیله وحى است، و حكمت الهى اقتضاء داشته كه پیامبرانى را مبعوث فرماید تا راه سعادت دنیا و آخرت را به بشر بیاموزند

و روشن است كه دین مقدّس اسلام، همگانى و جاودانى و نسخ ناشدنى است و بعد از پیامبر اسلام (ص) پیامبرى نخواهد آمد. و ختم نبوت درصورتى با حكمت بعثت انبیاء وفق مى‌دهد كه آخرین شریعت آسمانى، پاسخگوى همه نیازهاى بشر باشد و بقاء آن تا پایان جهان، تضمین شده باشد.

. ولى همه احكام و قوانین اسلام، از ظاهر آیات كریمه استفاده نمى‌شود و تعلیم و تبیین آنها را بعهده پیامبر اكرم(ص) گذاشته و بدین ترتیب، حجیّت و اعتبار سنّت آن حضرت بعنوان یكى از منابع اصیل براى شناخت اسلام، ثابت مى‌شود.

اما شرایط دشوار زندگى آن حضرت مانند چند سال محصور بودن در شعب ابیطالب و ده سال جنگ با دشمنان اسلام، اجازه نمى‌داد كه همه احكام و قوانین اسلام را براى عموم مردم، بیان كند و همان اندازه هم كه اصحاب فرا مى‌گرفتند ضمانتى براى محفوظ ماندن نداشت

با توجه به این نكات، روشن مى‌شود كه هنگامى دین اسلام مى‌تواند بعنوان یك دین كامل و پاسخگوى نیازهاى همه انسانها تا پایان جهان، مطرح باشد كه در متن دین، راهى براى تأمین مصالح ضرورى جامعه، پیش بینى شده باشد و این راه، چیزى جز نصب جانشین شایسته

براى رسول اكرم(ص) نخواهد بود. جانشینى كه داراى علم خدادادى باشد  و داراى ملكه عصمت باشد تا تحت تأثیر انگیزه هاى نفسانى و شیطانى واقع

حاصل آنكه: ختم نبوت هنگامى موافق با حكمت الهى خواهد بود كه توأم با نصب امام معصوم باشد امامى كه همه ویژگیهاى پیامبر اكرم(ص) به جز نبوت و رسالت را دارا باشد.