تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 2
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز
قرآن كتاب قانون است و هر قانونی نیاز به مجری دارد. به راستی چگونه ممكن است كه كتاب قانون را خداوند نازل كند ولی مجری آن را مردم تعیین كنند؟ مردم از كجا می‌فهمند كه چه كسی می‌تواند به قرآن عمل كند و احكام آن را اجرا كند و ازكجا می‌دانند كه علم چه كسی بیشتر است؟