تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 21
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

برهان پرسش

برهمه روشن است که مردم هرگونه سوال از پیامبر می پرسیدند ودر این قضیه آزاد بودنداز توحید گرفته تا سرد مزاجی بچه های خود

حال سوال اینجاست که صحابه پیامبر با آن همه استعداد وتوجه در حالی که  طبق آیه قرآن می دانستند که پیامبر هم به ملکوت اعلی می پیوندد چطور به اذهان آنها نرسید که در مورد مسئله جانشینی از پیامبر سوالی بکنند   آیا مسئله جانشینی از  سرد مزاجی بچه های آنها اهمیتش کمتر بود ؟