تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 22
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

برهان وصیت

قرآن کریم در آیات مختلف افراد را تشویق به وصیت برای بعد از مرگ میکند

وپیامبر هم در کلام خود تعبیرات تندی در قضیه وصیت دارد تا جایی که می فرماید اگر مسلملنی هرشب وصیت نامه خود را زی متکای خود نگذارد مسلمان نیست

حال سوال اینجاست که چگونه خدا ورسول خدا حرف خود را فراموش کردند وعمل نکردند ودر مورد جانشینی  ومسئله هدایت کوتاهی کردند .