تبلیغات
معراج - امامت از نظر عقل 5
تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز
محدودیت زمانی و مكانی انتخاب مردم:

اگر رهبر جامعه اسلامی‌و مجری احكام الهی توسط مردم انتخاب شود،‌ آنها می‌توانند بگویند كه ما تو را برای مدت محدودی رهبر قرار دادیم و طبعا شخص رهبر اجازه نخواهد یافت تصرفاتی كند كه بدین وسیله برای زمان پس از خود هم تعیین تكلیف كند. حتی اگر از قید زمان هم بگذریم، حد اقل این است كه افراد هر جامعه اجازه دارند برای مقطع زمانی خودشان رهبر انتخاب كنند و لذا حق ندارند كه از جانب خود برای نسلهای بعدی هم كه هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته‌اند تصمیم‌گیری نمایند. از طرف دیگر محدودیت مكانی هم از اثرات انتخاب است. یعنی رهبر انتخابی فقط برای مردم همان شهر یا منطقه‌ای كه به او رأی داده‌اند رهبر است نه برای همه مردم جهان و یا حداقل همه مسلمانان.

       به دیگر سخن این ظلم است به تمام مردم جهان كه چند نفر به اسم اجماع شخصی را انتخاب كنند و تا قیامت بقیه مردم فقط ازآنها تبعیت كنند. چرا مردم زمانهای دیگر حق انتخاب نداشته باشند؟ مگر مردمی‌كه الآن هستند چه تفاوتی با مردم آن زمان دارند؟چرا این مردم نباید خلیفه خود را طبق اجماع!!! انتخاب كنند؟ به راستی اگر امامت مانند رهبری یك كشور است، آیا ممكن یك رئیس جمهور همیشه و حتی پس از مرگ خود رئیس جمهور و رهبر مردم باشد؟!!