تبلیغات

26-آیا نزدیک کردن اسب نر به اسب ماده گناه کبیره است؟

اگر لذت ومفسده در آن نباشد اشکال ندارد ولی معمولا با لذت همراه است وحرام می باشد.