تبلیغات
همه (به جز صافى و بهجت): اگر به نحو متعارف و غیرلهوى نواخته شود، اشكال ندارد.امام، استفتاءات، ج 2، مكاسب محرمه، س 27 و 36؛ خامنه‏اى، اجوبة استفتاءات، س 1441؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 516؛ نورى، استفتاءات، ج 2، س 604 و 596 و ج 1، س 448؛ تبریزى، استفتاءات، س 2009 و صراط النجاة، ج 6، س 1477؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 2174.
صافى و بهجت: استفاده از آن اشكال دارد.صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 1602 و توضیح‏المسائل، م 2833؛ دفتر: بهجت.
تبصره: هر چند در كلام برخى از مراجع جواز استفاده از ابزارهاى یاد شده مقید به «غیرلهوى» نشده، ولى تردیدى نیست كه عبارت مطلق، منظورشان نیست و با استفاده از مسائل دیگر، قید به «غیرلهوى» به دست مى‏آید.