تارنمای اعضای نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی شیراز

317 کرامت از کرامات حضرت علی (ع)

پنجشنبه 26 خرداد 1390 07:06

نویسنده : نهاد رهبری
ارسال شده در: ائمه ، جهان تشیع ، مناسبت های مذهبی ،

1 - دعاى باران
2 - نشان دادن بهشت و دوزخ
3 - مسخ شدن به دست على (ع )
4 - حفظ مال و عیال
5 - در آوردن دینار از زمین
6 - استوار نگاه داشتن دیوار
7 - حجت خدا بر زمین و آسمان
8 - نیروى بدنى على (ع )
9 - تبدیل سنگ به طلا
10 - پنجاه درهم سود در برابر پنج درهم

11 - یا على ، جبرئیل كجاست ؟
12 - على (ع ) و رد امانات
13 - دعاى على (ع ) در حق زاذان
14 - تعلیم قرآن
15 - على (ع ) در میان قوم عطرفه
16 - بازگو كردن كرامات و معجزات به امام حسن (ع )
17 - كشف حجاب از چشم عمر
18 - ابر، مركوب على (ع )
19 - گواهى جنیان بر وصایت على (ع )
20 - ظهور چشمه آب
21 - چشمه مریم
تكلم امام على (ع ) با خورشید و اشیاء
22 - معجزه رد شمس
23 - تكلم خورشید با على (ع )
24 - سبب تاءخیر نماز عصر
25 - بازگشت خورشید در بابل
26 - خورشید هفت بار با على (ع ) سخن گفت
27 - تبدیل كوه به نقره
28 - شهادت سنگریزه
29 - سلام كردن ملك موكل آب
30 - گفت و گو با سنگ
31 - وقوع زلزله شدید
32 - سخن گفتن زمین با امام (ع )
33 - طى الارض نمودن على (ع )
تكلم امام على (ع ) با حیوانات
34 - تكلم با شیر
35 - شهادت جامه یهودیان
36 - آشكار شدن توطئه
37 - آگاهى از بطن شتر
38 - مسخ شدن ماهى جرى
39 - تكلم با فیل
40 - تكلم اژدها با على (ع )
41 - گفت و گوى على (ع ) با افعى
42 - شهادت فرات بر وصایت على (ع )
43 - گفت وگو با ماهیان
44 - سلام پرندگان
45- پرندگان على (ع ) را مى شناختند
46 - شهادت شتر
47 - سلیمان بنى هاشم
تكلم امام على (ع ) با مردگان
48 - تكلم على (ع ) با كشتگان جمل
49 - گفت وگوى على (ع ) با جمجمه انوشیروان
50 - تكلم على با مردگان یهود
51 - گفتگوى على (ع ) با اصحاب كهف
52 - ارواح مؤ منین در وادى السلام
53 - گفت وگو با وصى موسى (ع )
54 - ملاقات راهب با امیرالمؤ منین (ع ) در راه صفین
55 - مخاض كجاست ؟
56 - تكلم با ارواح
احیاى اموات
57 - زنده شدن ام فروه
58 - رد كننده على مانند رد كننده خدا
59 - زنده كردن پرندگان
60 - احیاى كشته
61 - على سام بن نوح را زنده مى كند
62- نشان دادن عالم قبر
63- زنده كردن مردگان
64 - احضار ابلیس ابلیسیان و فرعون فراعنه
65 - على (ع ) مرده را زنده مى كند.
66 - جزاى دشمنان على (ع )
معجزات امام على (ع ) براى اهل كتاب
67 - مسلمان شدن برخى نصارا
68 - همچو كوهى سخت
69 - وصى محمد
70 - راهب شهید
71 - مسلمان شدن هرمزان
72 - اسلام یونانى
73 - غش كردن طبیب یونانى
طعام هاى غیبى
74 - نعمت هاى بهشتى از آن شیعیان على (ع )
75 - دریافت آذوقه غیبى در صفین
76 - تبدیل نان خشك به مرغ بریان
77 - سبز شدن درخت گلابى
78 - دیوار به سبب على (ع ) طلا مى شود
79- یارى دهندگان على (ع )
80 - طغیان فرات و انار بهشتى
81- سلمان و تقاضاى معجزه
82 - سبز شدن درخت خشكیده
83 - در طلب انار براى زهرا(س )
اخبار غیبى امام على (ع )
خبر دادن امام على (ع ) از شهادت یاران
84 - توسل على (ع )
85 - شهادت عمرو بن حمق
86 - خبر شهادت رشید هجرى
87 - صدق گفتار امام در مورد شهادت رشید هجرى
88 - پیش گویى شهادت قنبر
89 - شهادت كمیل
90 - شهادت مزرع
91 - خبر دادن على (ع ) از شهادت میثم تمار
92 - كیفیت شهادت میثم تمار
93- پیشگویى على از شهادت میثم تمار
94 - پیش بینى على (ع )
95- ده قدم از مدینه تا مداین
96 - بیعت اویس با على (ع )
خبر دادن امام على (ع ) از واقعه كربلا
97 - نوحه حیوانات وحشى بر حسین (ع )
98 - گریه على (ع ) در نینوا
99- اشك هر مؤ من
100 - خبر شهادت حسین (ع )
101 - تعزیت على (ع ) در كربلا
102 - خبر دادن از قاتل امام حسین (ع )
103 - گذر على (ع ) از كربلا
104 - پرچم دارى حبیب بن جماز
105 - افسوس براء بن عازب
106 - گریه امام هنگام ولادت زینب
107 - گریه على (ع ) بر شهادت حسین (ع )
108 - زینب ، مفسر قرآن
109 - على (ع ) از واقعه كربلا مى گوید
110 - بوسیدن دست هاى عباس (ع )
111 - گریه بر دست هاى عباس
112- سفارش على (ع ) به عباس (ع ) در واقعه كربلا
113- خبر از آینده عباس (ع )
114 - مهتر شهیدان
115 - على از كربلا گذر مى كند
116- زوّار امام حسین (ع )
117- پیش بینى شهادت امام رضا(ع )
118- بشارت تولد زین العابدین (ع )
119- شایعه مرگ معاویه
120- پیشگویى از مصایب اهل بیت (ع ) در كتاب امیرالمؤ منین (ع )
121- سوسمار امامشان است
122- جنگ نهروان
123- پیشگویى قتل مرد خثعمى
124- خبر از مردى شكم پاره
125- احاطه به علوم غیبى
126- تبعید قاضى باسابقه
127 - على (ع ) و مروان
128 - مسلمان شدن جوان یهودى
129 - پیش بینى از بین رفتن خوارج
130 - برخورد على (ع ) با اشعث
131 - پیش بینى هفتاد سال بلا
132 - وحشت یكى از یاران در جنگ صفین
133 - خبر على (ع ) از آینده
134 - توجه به دوستى با اولادش
135 - على (ع ) در ذى قار
136 - حدیث حبابه
137 - چشم بیناى خداوند
138 - سلام شیر به على (ع )
139 - كشف راز مسجد عدن
140 - مسلمان شدن راهب
141- مرگ جاسوس خوارج
142- آنجا را بشكافید
143- ادعاى دوستى با على (ع )
144 - آشكار نمودن مال مخفى
145 - رام شدن شتران
146 - نفرین على (ع ) بر عبدالرحمن عوف
147 - خبر از علم غیب
148 - هزاران باب علم امیرالمؤ منین (ع )
149 - نام اهل سعادت و شقاوت نزد امیرالمؤ منین (ع )
150- خبر از باطن افراد
151- آگاهى بر دل زن بى تقوا
152- خبر از باطن خزانه دار معاویه
153- على (ع ) در رحبه
154- مالك قوى تر است یا على (ع )؟
155- وقوف بر ضمیر افراد
156- اژدها شدن قوس
157- آگاهى از نام افراد
158- وقوف بر ضمیر افراد
159- نامیدن غلام به اسم واقعیش
160- خبر على (ع ) از غیب
161- اعراف كیست ؟
162- ماجراى حرقوص بن زهیر
163- آگاهى على (ع ) از نیت مردم
164- اتصال معنوى شیعیان با على (ع )
165- یافتن بار یهودى
166- رهنمود امام (ع ) به خدّاش
167- اسلام آوردن نصرانى
168- سكرات مرگ به حق آمد
169 - اگر مى دانستم تو قاتل منى تو را نمى كشتم
170 - خبر دادن على (ع ) از شهادت خود
171 - بیچارگى ابن ملجم
172 - قاتل من ، شخصى بى نسب و نام
173 - قاتل على (ع ) از یهود
174 - قاتل من هموست !
175 - نظر كنید به قاتل من
176 - مرگ در كمین من است
177 - قاتل من ، ابن ملجم فاجر و ملعون
178 - شقى ترین اشقیا
179 - آگاهى على (ع ) از شهادت خود
180 - بدبخت ترین مردم
181 - خبر دادن از آخرین پلید
182 - شكایت از سستى یاوران
183 - شناختن قاتل خود
184 - نزدیك شدن امر الهى
185 - دادن خبر شهادت
186 - بستن پیمان شهادت با خدا
187 - خبر على (ع ) از شهادت جویریه
188 - خبر دادن از شهادت به دخترش
189 - خبر از نوحه گرى ها
190 - (( رجال صدقوا )) كیانند؟
191 - شایعه قتل على (ع )
192 - لطف على (ع )
193 - عاقبت ترك بسم الله
194 - شفاى مریضان
195 - خط مشى دوستان على (ع )
196 - شفاى فلج
197 - ترحم على (ع )
198 - شفاى زهرا(س ) به دست على (ع )
199 - انار بهشتى
200- شفاى زخم
201- بینا كردن كور
202- بینایى چشم
نفرین امام (ع )
203- سزاى دشمن على (ع )
204- نفرین على (ع ) بر زید بن ارقم
205- مجازات منكر وصى پیامبر (ص )
206 - نفرین بنده صالح
207 - نفرین على (ع ) بر انس بن مالك
208 - مجازات منكر غدیر خم
209 - سزاى كتمان كنندگان حق
210 - نفرین على (ع )
211 - كور شدن غیزار
212- عاقبت تكذیب كردن امیرالمؤ منین (ع )
213- دیوانه شدن مرد عبسى
214- آه از كینه و مخالفت با على (ع )
215- دیوانگى بسر بن ارطات
216- دوستدار حقیقى
217- فروشنده جبرییل ، خریدار میكاییل
كرامات امام على (ع ) پس از شهادت
شفا یافتگان على (ع )
218 - توسل شیفته على (ع ) به آن حضرت
219- افتخار دوستى على (ع )
220 - مشاهدات در عالم مردن
221- بیدار على (ع ) باش
222- شفا به بركت دست على (ع )
223- خضر(ع ) یار على (ع )
224- ضریح على (ع )
225- شفاى چشم درد
226- دوستى با امیرالمؤ منین (ع )
227- خادم مسجد على (ع ) و دنیا دوستى
228- شفاى شیر
229- نادرشاه و كور درب صحن
230 - على (ع )، شفا دهنده حصبه
231- شفاى دختر
232- تلقین (( بسم الله )) و نجات از كندفهمى
233- گرفتن لقب (( علم الهدى )) از على (ع )
234- بینایى مرد كور
235- سفر نجف و شفاى فرزند
كرامات على (ع ) در برزخ و قیامت
236- على (ع ) در پل صراط
237- على فریادرس است .
238- بهشتى شدن به بركت نام على (ع )
239- حب على (ع )
240- دست بوسى
241- عتاب مداح حسین (ع )
242- انتقام از قاتلان حسین (ع )
243- ذكر یا على (ع )
كرامات على (ع ) نسبت به علماء
244- الهامى از امیرالمؤ منین (ع )
245- یك فنجان عسل
246- جواب صحیح
247- پیغام على (ع )
248- باطن ولایت و محبت على (ع )
249- رابطه مقدس اردبیلى با حضرت على (ع ) و امام زمان (عج )
250- كرامتى عجیب
251- مرا به این و آن محتاج مكن
252- اخلاص در تاءلیف
253- توسل به امیرالمؤ منین (ع )
254- كرامت على (ع ) بر امام خمینى (ره )
255- على (ع ) سراغ از علماء مى گیرد
256- فضیلت امیرالمؤ منین (ع )
257- تولد میرداماد از كرامات على (ع )
258- عتاب امیرالمؤ منین (ع )
259- الهام غیبى
260- اداى قرض
261- پرداخت اجاره خانه
262- اعطاى طعام غیبى
263- كرامت على (ع ) به شیخ ابوالقاسم قمى
264- شاعر مشمول رحمت
265- عتاب شاعر
266- قصیده حمیرى در مدح على (ع )
267- حق میهمان
268- على اى هماى رحمت !...
269- شاعر اهل بیت
انتقام على (ع ) از دشنام دهندگانش
270- نبش قبر على (ع )
271- كیفر مرة قیس
272- فرجام سوء لعن على (ع )
273- مجازات در عالم رؤ یا
274- جزاى تخطئه به على (ع )
275- سب على (ع )
276- مجازات سب كنندگان على (ع )
277- انتقام علوى
278- سزاى دشمنى با على (ع )
279- داستان حاج موصلى
280 - وادى مقدس
281- تقلید از على (ع )
282- كیفر مخالف على (ع )
283 - على (ع ) چشمم را كور كرد
284 - زنجیر برگردن جنازه
285 - عذاب دشمن على (ع )
286 - با آل على (ع ) هر كه درافتاد ور افتاد
287 - كشف راز
288 - پناهنده به قبر على (ع )
289 - عشق و محبت مولاى متقیان
290 - اداى وام على (ع )
291 - وفاى به نذر
292 - لطف على (ع )
293 - حلال مشكلات
294 - حمایت از پناهندگان
295 - مسلمان شدن مرد نصرانى
296 - لاشه مردار و جیفه دنیا
297 - الهام على (ع )
298 - على (ع ) جاودانه قرون
299 - قبه منوره على (ع )
300 - حق بودن على (ع )
301 - اداى قرض
302 - شاهد على (ع ) است
303 - شیعه على (ع ) شدن
304 - آگاهى امام (ع ) بر وضع شیعیانش
305 - باز كننده درب ها
306 - كشف كیسه
307 - سپردن امامت به على (ع )
308 - رؤ یاى صادقانه
309 - نتیجه توسل به على (ع )
310- نورافشانى ضریح حضرت امیر(ع ) و باز شدن دروازه نجف
311- شفاعت على (ع ) از غاصب
312- نورانى شدن شب از وجود على (ع )
313- قباى گلگون
314- شفاعت على (ع )
315- مدح على (ع )
316- وضو بر نام على (ع )
317- لطف على (ع ) به مرد مسیحى


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 25 خرداد 1390 11:18شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات